Краткотрайни Активи

http://www.sme-analysis.com/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8/%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8/

АНАЛИЗ НА КРАТКОТРАЙНИТЕ АКТИВИ

Оценка на величината, структурата и динамиката на краткотрайните активи (Current Assets) по групи.

Определя се величината на нетния оборотен капитал (Net Working Capital), към началото и края на разглеждания период, оценява се динамиката и се анализира факторното влияние, което са оказали промените в суми собствен капитал и дълготрайни активи и пасиви.

Важна част от анализа, е и определянето на частта на краткотрайните активи, финансирани със собствени оборотни средства и се представя оценка на отклонението. Също и се изчислява частта от собствения капитал, използвана за придобиване на краткотрайни активи, към началото и края на периода.

В анализа на краткотрайните активи се представя и средното закъснение при събирането на приходите от продажби, и се анализира динамиката по тримесечия, определя се величината на паричните средства, падащи се на 1 лв. краткотрайни активи към началото и края на периода, както и се изчисляват показателите за обращаемост на краткотрайните активи – продължителност, брой на оборотите и ангажираност. Представя се оценка на динамиката по полугодие.

Определя се ефекта от ускоряването (забавянето) на обращаемостта на краткотрайните активи.