Общ Анализ на Активите

http://www.sme-analysis.com/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8/%d0%be%d0%b1%d1%89-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5/

Анализът на активите (Assets) включва цялостна оценка на размера, структурата и динамиката на активите по раздели от счетоводния баланс.

Определя се величината на активите, придобити със собствени средства, към началото и края на разглеждания балансов период и се прави оценка на отклонението. Представя се анализ на факторното влияние, което са оказали измененията в сума активи, и в дългосрочни (long-term liabilities) и краткосрочни (short-term liabilities) пасиви.

Определя се величината на постоянния капитал (constant capital), към началото и края на разглеждания период, представя се оценка на динамиката и анализ на факторното влияние, което са оказали промените в суми собствен капитал и дългосрочните пасиви.