АНАЛИЗИ

http://www.sme-analysis.com/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8/

ЦЕНАТА НА БАНКОВИТЕ УСЛУГИ

При променящите се условия в предлагането на банкови услуги, въпросът за ползите и разходите, свързани с вложенията ни в банковите институции става все по-актуален. Спадът в лихвите по банковите депозити стимулира търсенето на алтернативи за инвестиции.

На мястото на очакваните и получавани сравнително добри лихви по депозити, се появяват нови разходи, а лихвените ползи от вложенията ни често се конкурират с разходите, които се начисляват.

ЛИХВИ ПО ДЕПОЗИТИ

Към момента лихвите по 12 месечен депозит са в границата от 0% до 1.5% на годишна база, а на едномесечен, 3-месечен и 6-месечен депозит съответно 0-1.3%, 0-1.3%, 0-1.5%. Средно при откриване на депозити банките предлагат лихва между 0.2% и 0.6% в зависимост от срока.

При едногодишните депозити, осем банки предлагат лихва над 1%, като с най-добри условия са ТиБиАй банк (1.5%), Първа Инвестиционна Банка и БАКР (1.4%). С най-ниска лихва близка до нулата (0.1%) са Пощенска банка, ОББ, Райфайзен, ДСК, а единствената банка с нулева лихва е Инвестбанк.

РАЗХОДИ ПРИ ПРЕВОДИ

Цената на банковите преводи е определя и според вида на превода – според валутата, мястото на нареждане на превода – в офис на банката или чрез електронно (активно) банкиране, използваната платежна система – БИСЕРА, РИНГС, като всяка банка има своята тарифа, на разположение на клиентите си. Цената на преводите в лева, наредени чрез платежно нареждане в банков офис е около 2 лв, а електронното банкиране е около 2 пъти по-евтино. Изключение прави Прокредит банк, при която разликата между превод в офис на хартиен носител, и активно банкиране е почти 5 пъти. Чрез система БИСЕРА (Банкова Интегрирана Система за Електронни РАзплащания) преводите се обработват 3 пъти на ден – в 10.00, 13.30 и 16 часа. Чрез системата RINGS преводите се изпълняват до 16 часа. Цената при системата RINGS е значително по-висока, около 10 лева. БОРИКА като картов оператор, подава заявки за сетълмент към RINGS в 9.30 и в 14.00 ч.

Някой банки обвързват таксите си с броя на продуктите, които предлагат на своите клиенти. Така например, таксата за обслужване на сметка може да бъде различна ако към нея бъде добавена услугата карта, или пък да не бъде начислявана такса за обслужване на карта. Към момента, 7 банки не начисляват такси по обслужване на карти. Това са ПИБ, ОББ, БАКБ, Пощенска банка, ЦКБ и Алианц. Най-често таксите за обслужване на карта са между 11 и 20 лева. А таксите за обслужване на сметка между 21 и 24 лв. Таксите на всички банки по обслужване на карти са в интервала между 0 лв и 23.52 лв.. Само ТиБиАй банк, прави изключение с най-високата отчетена стойност – 39.96 лв, но която не начислява такса за откриване на сметка.

Минималната сума за откриване на сметка във всички банки е до 25 лв. , като при повече от половината тя е от 2 – 10 лв.

РАЗХОДИ ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Таксите за обслужване на сметки са между 72 и 720 лв. на година в различните банки. Като над половината от тях начисляват между 101 и 140 лв. годишна такса. При над ¼ от банките тези такси са между 72 и 100 лв. Най-ниската цена на тази услуга е 72 лв. при СиБанк, Обшинска банка и Банка за развитие, а най-висока е при ING Sofia клон, 720 лв. След нея се нареждат СитиБанк Европа (480 лв.) и БНП Париба с 300 лв. годишна такса.

Разходите при електронните преводи са облекчени, като цената им е 0,7 – 2,5 лв. Почти всички банки таксуват електронните преводи около 1 лв., с изключение на банка ДСК, с такса превод 2,50 лв.

Таксите за преводи минаващи през система РИНГС запазват същите стойности – около 10 лв. като изключение отново прави банка ДСК с такса от 16 лв.

Минималната сума за откриване на сметка е между 10 и 300 лв. като най-високата такса от 300 лв. се начислява от Прокредит банк, която предлага и най-висока такса за преводи в лева на физически лица в офис.

Понижените лихвени нива по депозити се отразяват негативно най-вече върху депозитите на домакинствата, с малки по размер суми, като при тях е възможно намаляване на вложената сума след приспадане на дължимите такси. При  запазване на тенденцията на лихвените нива, ще бъдат засегнати 2/3 от вложителите на общо привлечените депозити, които са физически лица, с вложения на стойност до 1000 лв.

Анализът е изготвен от www.sme-analysis.com

Източник на статистическата информация www.pisar.bg – неправителствена организация, вписана в Регистъра на Министерство на Правосъдието на Репубика България.