ОБЩ ПРЕГЛЕД НА БЪЛГАРСКАТА БАНКОВА СИСТЕМА КЪМ 31 МАЙ 2016

http://www.sme-analysis.com/2016/07/28/%d0%be%d0%b1%d1%89-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%b4-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d1%81%d0%b8/

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА БЪЛГАРСКАТА БАНКОВА СИСТЕМА И СЪСТОЯНИЕ КЪМ 31 МАЙ 2016

За периода 2014 – май 2016 г. броят на банките в българската банкова система отчита слабо негативно изменение, което потвърждава оформящата се тенденция към консолидация на банките, започнала още през 2013 година, със закриването на латвийския клон на Регионална Инвестиционна банка и придобиването на МКБ Юнионбанк от Първа Инвестиционна Банка през м. март 2014 г.

Вследствие на дълговата криза в Гърция и получената държавна помощ за справяне с нея, промените в банковия сектор у нас продължават и в началото на м. март 2016 г. е завършено прехвърлянето на Алфа банк клон България към Юробанк.

С прекратяване на търговската дейност на Корпоративна търговска банка през април 2015 г., следва и банка Виктория, след няколкократното прехвърляне на собствеността ѝ – от ТБ на Гърция (2008г.) на ИЮБ Холдинг САС, Франция (2012 г.) и КТБ АД България (2015 г.), съответно като Емпорики банк, Креди Агрикол и ТБ Виктория.

Въпреки сътресенията в банковия сектор през юни 2014 г., с изключването на Корпоративна Търговска Банка и придобиването на Алфа банк през 2015-2016г., структурата на българската банкова система остава стабилна и като цяло непроменена.

Към 31 май 2016 г. общият брой на банките в България е 27, което е с 1 по-малко в сравнение с май 2015, и с 3 по-малко от началото на 2014 г., а съотношението с броя на клонове на чужди банки се запазва почти без промяна.

През целия разглеждан период с най-голям дял на активите са Уникредит Булбанк, ДСК, ПИБ и ОББ. След обявяването на КТБ в несъстоятелност, на пето място по балансово число е Райфайзен банк, която отстъпва позицията си на Юробанк България, след придобиването на Алфа банк през 2016. Това става видимо и в увеличения с 2 п.п. дял на активите на банките от първа група, към общия размер на активите в банковата система, до 58%, и понижението в размера на активите от 4.3% на 2.6% на банките от трета група – клонове на чужди банки.

През май 2015 г. прави впечатление отрицателния собствен капитал на банките от трета група, дължащ се основно на делът на Алфа банк България.

Банковата система отчита повишение на годишна база в почти всички показатели, както и банките от първа и втора група. Повишението в размера на активите е 5.1% (4,2 млдр. лв.), привлечените средства отчитат увеличение от 4.4%, собствения капитал – 7.7% а печалбата с 12.3% (63.1 млн. лв.). Банковата система отчита нетен лихвен доход от 45.5 млн. лв., и нетен доход от такси и комисионни 15.5 млн. лв.

[visualizer id=“350″]
Понижение в повечето показатели отчитат чуждите клонове на банки. Понижението на размера на активите е -35.5% (-1.2 млрд. лв.), което се дължи основно на понижения размер на кредитите -48.6% (почти 1 млрд. лв), а депозитната им база е намаляла с 39.7% (1.4 млрд. лв.) [visualizer id=“357″][visualizer id=“361″] Банките от първа група държат над половината от всички активи в банковата система, което показва силна концентрация на активите в пет банки, което е и индикатор за потенциален риск.

Делът на кредитите и вземанията в банковата система, се запазва постоянен, над 60% от активите й, а депозитите доминират в структурата на пасива – 99%.  [visualizer id=“408″]

[visualizer id=“410″]  

Съотношението кредити към депозити е в сравнително добри граници, над 70%, като стойностите показват добро покритие на депозитната база и банковата система успява да поддържа добра ликвидност. За банките от първа група, това съотношение е още по-добро, 80%. По-нисък е показателят за банките на чужди клонове, около 50%, което показва и по-ниска ликвидност.

Източник на статистическите балансови данни: БНБ
Изчисления, коментар и анализ: www.sme-analysis.com