Приета Наредба №19 на БНБ за Кредитните Посредници

http://www.sme-analysis.com/2016/10/28/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%e2%84%9619-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5/

На 20 октомври 2016 г., БНБ прие наредба 19, с която се уреждат редът и условията за вписване и заличаване на кредитните посредници в публичен регистър на Централната Банка. Наредбата е свързана със Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите (ЗКНИП).

Съгласно приетата наредба №19, лицата, които извършват кредитно посредничество по смисъла на ЗКНИП, трябва да подадат в БНБ необходимите документи за вписване до 21 януари 2017 година.