ОЛП ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ

http://www.sme-analysis.com/2016/11/04/%d0%be%d0%bb%d0%bf-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-10-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8/

Основният лихвен процент (ОЛП) се определя основно от БНБ от 4 февруари 1991 година, когато се взима и решение от 7 февруари да стане 45%, а след това многократно се променя. ОЛП се определя като лихвен процент по кредити в лева, за рефинансиране на търговските банки от БНБ.

С новия закон за БНБ от 10 юли 1997, банката обявява ОЛП за съответния период, като според методологията ОЛП е на база доходност на краткосрочните ценни книжа на паричния пазар. От 1 февруари 2005 година базата е равнището на лихвения процент на междубанковия паричен пазар.

В условията на паричен съвет ОЛП не е лихва, по която БНБ оперира на паричния пазар.

За периода 2006 – 2016 година ОЛП се движи в интервала 0.00 – 5.77 (януари 2008), като стойностите са най-ниски през последните 5 години, и най-високи по време на световната финансова криза 2007 -2009. През последните 5 години максималната стойност на ОЛП е 0.22. Минималната стойност 0.00% е показател за достигнато дъно, но ефект върху пазара няма заради ограничението в използването му. Според използваната от БНБ методология, този показател не може да приема негативна стойност.

Към момента показателят се използва основно за определяне на законна лихва за забавяне на задължения към държавни институции – осигуровки или данъци, която е в размер на 10% над ОЛП. Също така, чрез този показател се калкулира максималния ГПР по потребителски кредити, който към момента е 50%.