БАНКИТЕ КЪМ СЕПТЕМВРИ 2016

http://www.sme-analysis.com/2016/11/13/%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba/

Депозити, Кредити и Ликвидност на Банковата Система към Септември 2016

Според публикуваните предварителни данни от БНБ, броят на депозитите привлечени в българската банкова система през месец септември 2016 година, е общо почти 11 милиона лева, като този брой отчита незначително изменение спрямо предходната година и тримесечие.

Дял от 95% от общо привлечените средства в банките показват домакинствата, и едва 5% нефинансовите институции, като това съотношене е постоянно през отчетните данни.

Депозитите, измерени в хиляди лева, показват непроменлив 70% дял на домакинствата и 30% на нефинансовите предприятия.

Прави впечатление делът на броя на вложителите домакинства, със суми до 1 000 лв., които представляват 67% от общопривлечените средства на банките. След тях следват вложители със суми между 1 000 и 2 500 лв., чийто дял е 10%.

Тази липса на концентрация на големи вложени суми от малко на брой лица, показва отсъствие на ликвиден риск в банковата система. В същото време обаче, повишаващите те такси на банковите услуги и понижението в лихвените нива по депозити се отразява негативно най-вече на малките вложители.

 [visualizer id=“837″] 

Анализът на броя на отпуснатите кредити показва същото съотношение между домакинства и нефинансови институции, както при привлечените средства – 95% кредити към домакинства и 5% към нефинансови предприятия. И тук делът на средствата до 1 000 лв. е значителен и е доминантен с дял от 50%. Следват дела на отпуснати кредити в размер на 1 000 – 2 500 лв (16%), 2 500 – 5000 (10%), 5 000 – 10 000 (9%), 10 000 – 25 000 (7%), 25 000 – 50 000 (4%) и в интервала от 50 000 до над 1 милион лева 3%.

 [visualizer id=“842″] 

Тук отново може да се направи същия извод за стабилността на банковата система от гледна точка на ликвиден риск, като се отчете липсата на концентрация и възможна поява на рискови кредитни еспозиции.