Приета оставка на Правителството

След загубата на изборите на ГЕРБ, днес беше приета оставката на правителството Борисов 2 от парламента, като неговата работа беше две години и 9 дни. Оставката беше приета с единодушие, 218 гласа ЗА, нето един ПРОТИВ и два гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ.
More

БАНКИТЕ КЪМ СЕПТЕМВРИ 2016

ОЛП 0.00% ЯНУАРИ 2017
Депозити, Кредити и Ликвидност на Банковата Система към Септември 2016 Според публикуваните предварителни данни от БНБ, броят на депозитите привлечени в българската банкова система през месец септември 2016 година, е общо почти 11 милиона лева, като този брой отчита незначително изменение спрямо предходната година и тримесечие. Дял от 95% от общо привлечените средства в банките показват домакинствата, и едва 5% нефинансовите институции, като това съотношене е постоянно през отчетните данни...
More

66 ГОДИНИ В 666 ДУМИ

66 години в 666 думи НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ ПОЛОВИН ВЕК - ИСТОРИЯ И ФАКТИ По данни на Департамент по икономически и социални въпроси на ООН, през последните 65 години броят на жителите в България е в интервала 7.1 - 9.0 милиона, като най-високите стойности се отчитат през 80-те години на 20 век, около 9 милиона (1985 – 1987 г.), а най-нисък през последните пет години - от 7.3 до 7.1 милиона души за периода 2011 - 2016 г.   ВЛИЯНИЕ НА ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ П...
More

ОЛП ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ

Основният лихвен процент (ОЛП) се определя основно от БНБ от 4 февруари 1991 година, когато се взима и решение от 7 февруари да стане 45%, а след това многократно се променя. ОЛП се определя като лихвен процент по кредити в лева, за рефинансиране на търговските банки от БНБ. С новия закон за БНБ от 10 юли 1997, банката обявява ОЛП за съответния период, като според методологията ОЛП е на база доходност на краткосрочните ценни книжа на паричния пазар. От 1 февруари 2005 година базата е равнищет...
More

ЕФЕКТА ОТ ПРОМЯНАТА В ЗАКОНА ЗА ДДС

Промяната в закона за ДДС, свързана с опрощаването на данъка върху дарените храни ще се равнява на десет милиона лева годишна загуба за държавата, по данни обявени от министъра на финансите, Владислав Горанов. Съгласно изменението в закона, търговците ще могат да даряват храни на стойност до 0.5% от годишния си оборот, а продуктите ще могат да се даряват до един месец преди да изтече срокът им на годност.
More

Кой ще придобие банка Виктория

Обявената в несъстоятелност Корпоративна Търговска Банка, собственик на 100% от капитала на банка Виктория, даде яснота за допуснатите купувачи до търга за банка Виктория. Това са Българо-Американска Кредитна Банка (БАКБ) и Търговска банка "Д". На първа фаза от наддаването, отпадат Инвестбанк, БТК, консорциумът между "Лев Инс" и австрийския "Каблер Холдинг", консорциумът между Hanson Asset Management и инвестиционния посредник "Еврофинанс" (част от Еврохолд), а също и египетският строителен ...
More

Приета Наредба №19 на БНБ за Кредитните Посредници

ОЛП
На 20 октомври 2016 г., БНБ прие наредба 19, с която се уреждат редът и условията за вписване и заличаване на кредитните посредници в публичен регистър на Централната Банка. Наредбата е свързана със Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите (ЗКНИП). Съгласно приетата наредба №19, лицата, които извършват кредитно посредничество по смисъла на ЗКНИП, трябва да подадат в БНБ необходимите документи за вписване до 21 януари 2017 година.
More