БНБ обяви ОЛП за май 2017 0.00%

Основният лихвен процент обявяван от Бъларската народна банка за пореден месец остава непроменен, със стойност 0.00%. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-8128394508049782", enable_page_level_ads: true });
More

Алфа банк продава дружеството си в Сърбия

Гръцката Алфа банк обяви, че е съгласна да продаде целия капитал на своето дъщерно дружество в Сърбия на сръбския индустриален конгломерат MK Group. Продажбата на Alpha Bank Srbija А. Д. е в пълно съответствие с изпълнението на плана за преструктуриране на Alpha Bank. Сделката подлежи на одобрение от регулаторните органи, по информация от  Alpha Bank. MK Group е собственик на сръбския кредитор AIK Banka. През юли, MK Група е закупила акциите, притежавани ...
More

Виртуална Валута във Швеция

Швеция обмисля проект за въвеждане на електронна крона в разплащанията си. Това е наложено от намалената употреба на традиционните платежни средства банкноти и монети. С изпълнението на проекта швейцарската банка РискБанк би станала първата Централна Банка в света, въвела собствена виртуална валута.
More

БАНКИТЕ КЪМ СЕПТЕМВРИ 2016

ОЛП 0.00% ЯНУАРИ 2017
Депозити, Кредити и Ликвидност на Банковата Система към Септември 2016 Според публикуваните предварителни данни от БНБ, броят на депозитите привлечени в българската банкова система през месец септември 2016 година, е общо почти 11 милиона лева, като този брой отчита незначително изменение спрямо предходната година и тримесечие. Дял от 95% от общо привлечените средства в банките показват домакинствата, и едва 5% нефинансовите институции, като това съотношене е постоянно през отчетните данни...
More

ОЛП ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 10 ГОДИНИ

Основният лихвен процент (ОЛП) се определя основно от БНБ от 4 февруари 1991 година, когато се взима и решение от 7 февруари да стане 45%, а след това многократно се променя. ОЛП се определя като лихвен процент по кредити в лева, за рефинансиране на търговските банки от БНБ. С новия закон за БНБ от 10 юли 1997, банката обявява ОЛП за съответния период, като според методологията ОЛП е на база доходност на краткосрочните ценни книжа на паричния пазар. От 1 февруари 2005 година базата е равнищет...
More

Кой ще придобие банка Виктория

Обявената в несъстоятелност Корпоративна Търговска Банка, собственик на 100% от капитала на банка Виктория, даде яснота за допуснатите купувачи до търга за банка Виктория. Това са Българо-Американска Кредитна Банка (БАКБ) и Търговска банка "Д". На първа фаза от наддаването, отпадат Инвестбанк, БТК, консорциумът между "Лев Инс" и австрийския "Каблер Холдинг", консорциумът между Hanson Asset Management и инвестиционния посредник "Еврофинанс" (част от Еврохолд), а също и египетският строителен ...
More

Приета Наредба №19 на БНБ за Кредитните Посредници

ОЛП
На 20 октомври 2016 г., БНБ прие наредба 19, с която се уреждат редът и условията за вписване и заличаване на кредитните посредници в публичен регистър на Централната Банка. Наредбата е свързана със Закона за кредитите за недвижими имоти на потребителите (ЗКНИП). Съгласно приетата наредба №19, лицата, които извършват кредитно посредничество по смисъла на ЗКНИП, трябва да подадат в БНБ необходимите документи за вписване до 21 януари 2017 година.
More

ЦЕНАТА НА БАНКОВИТЕ УСЛУГИ

При променящите се условия в предлагането на банкови услуги, въпросът за ползите и разходите, свързани с вложенията ни в банковите институции става все по-актуален. Спадът в лихвите по банковите депозити стимулира търсенето на алтернативи за инвестиции. На мястото на очакваните и получавани сравнително добри лихви по депозити, се появяват нови разходи, а лихвените ползи от вложенията ни често се конкурират с разходите, които се начисляват. ЛИХВИ ПО ДЕПОЗИТИ Към момента лихвите по 12 месечен д...
More