АКТИВИ

https://www.sme-analysis.com/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8/

АНАЛИЗ НА АКТИВИТЕ

Анализът на активите (Assets) разглежда цялостната оценка на размера, структурата и динамиката на активите по раздели от счетоводния баланс.

Анализът разглежда величината, структурата и динамиката също и на общо активи, дълготрайните и краткотрайни активи. Представя се оценка на финансирането на дълготрайните активи, размера на финансирането със собствени оборотни средства, изчислява се частта на собствения капитал използван за финансиране на краткотрайни активи.