Дълготрайни Активи

https://www.sme-analysis.com/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8/%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b8/

АНАЛИЗ НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ АКТИВИ

Анализ на величината, структурата и динамиката на дълготрайните активи (Fixed Assets) по групи. Определя се размера на финансирането на дълготрайните активи  със собствени средства и с постоянен капитал в началото и края на разглеждания период и тяхното отклонение.

Представя се оценка на финансирането на дълготрайните активи чрез коефициента на финансиране на дълготрайните активи (Capital Coverage of Fixed Assets), неговата динамика и се прави анализ на влиянието, което са оказали измененията в суми собствен капитал (Equity) и на дългосрочните активи и пасиви.

Определя се отклонението на собствените дълготрайни активи към края спрямо началото на разглеждания период и се анализира влиянието, което са оказали измененията в сумите на дълготрайните активи и дългосрочните задължения.

Определя се стойността на коефициента на финансиране на дълготрайните активи (КФДА) към началото и към края на периода, и се прави оценка на динамиката на изследвания показател. Анализира се влиянието, което са оказали измененията в суми постоянен капитал и дълготрайни активи. Анализира се влиянието върху динамиката на КФДА на промените в суми собствен капитал и дългосрочни пасиви и в суми активи и краткосрочни пасиви.