Анализ Съдържание

https://www.sme-analysis.com/%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b0/%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7/

Анализът на Финансовото състояние ва фирма включва следните секции:

Общ Анализ на Активите

○  Анализ на Дълготрайните активи

○  Анализ на Краткотрайните активи

Анализ на Пасивите

Анализ на Дълготрайните пасиви

Анализ на краткотрайните пасиви

Анализ на капитала на фирмата

Анализ на финансовата устойчивост на фирмата

○  Анализ чрез показателите за финансова устойчивост

Анализ чрез ключови финансови съотношения

Изготвяне на средносрочна прогноза

Обобщение, изводи и ключови моменти.

Изготвянето на Финансов Анализ на Малки и Средни Предприятия включва анализ на всички описани секции и графично представяне на данните. 

Прогнозата за финансовото състояние се прави за период от 3 или 5 години, на база финансови отчети, прогнозирана инфлация.

Прогнозата за вероятността от банкрут на фирмата се изготвя за период от 2 години, чрез Z-Score анализ.

В анализа се включват и определяне на влиянието на рентабилността на продажбите, обращаемостта на активите и финансовата ефективност в исторически и прогнозен период.

Анализът на фирмата не включва анализ на средното закъснение при събиране на нетните приходи от продажби, продължителност и брой на оборотите,  коефициент на ангажираност при краткотрайните активи и срок за плащане на задълженията. Този анализ може да се изготви при допълнително предоставяне на месечни  данни за вземания от продажби, задължения към доставчици и справка за стойността на доставки.