ПАСИВИ

https://www.sme-analysis.com/%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%b8/

Анализът на Пасивите включва обща оценка на величината, структурата и динамиката на пасивите (Liabilities). Изготвя се оценка на капиталовата структура на фирмата към началото и края на разглеждания период. В анализа е включен коефициента на финансова автономност (Financial Autonomy Coefficient), и изчисление на коефициента на задлъжнялост (Debt Coefficient)ефекта на финансовия лост (Gearing ratio), и тяхната динамика. Определя се и влиянието, което е оказало изменението на финансовия лост върху рентабилността на собствения капитал (Return of Equity). Частта също разглежда обща оценка на величината, структурата и динамиката на дългосрочните и краткосрочни пасиви.

<!–Ads1–>