Общ Анализ на Пасивите

https://www.sme-analysis.com/%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%b8/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5/

ОЦЕНКА НА ПАСИВИТЕ

Обща оценка на величината, структурата и динамиката на пасивите (Liabilities). Изготвя се оценка на капиталовата структура на фирмата към началото и края на разглеждания период. В анализа е включен коефициента на финансова автономност (Financial Autonomy Coefficient), неговата динамика и анализ на влиянието което са оказали измененията в суми собствен капитал и в дългосрочни и краткосрочни пасиви. Определя се величината на собствения капитал, който отговаря на 1 лв. от привлечените средства и неговата динамика за разглеждания период.

Анализът включва изчисление на коефициента на задлъжнялост (Debt Coefficient)ефекта на финансовия лост (Gearing ratio), и тяхната динамика. Определя се и влиянието, което е оказало изменението на финансовия лост върху рентабилността на собствения капитал (Return of Equity).