Дългосрочни Пасиви

https://www.sme-analysis.com/%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%b8/%d0%b4%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b2%d0%b8/

АНАЛИЗ НА ДЪЛГОЧНИТЕ ПАСИВИ

Анализът на дългосрочните пасиви (long-term liabilities) включва обща оценка на величината, структурата и динамиката им по групи от счетоводния баланс. Качествената оценка се извършва на база на използването на дългосрочните пасиви като елемент на постоянния капитал, и чрез влиянието им върху рентабилността на база собствен капитал. Използва се финансовия лост.