ПРОГНОЗА

https://www.sme-analysis.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%bd%d0%be%d0%b7%d0%b0/

От важно значение за избягване или намаляване на финансовия риск на фирмата е постоянното наблюдение и прогнозиране на степента на финансова стабилност.

Анализът завършва с изготвяне на средносрочна прогноза на финансовото състояние и дейността на фирмата, чрез  съставянето на прогнозни финансови  отчети (Баланс, Отчет за дохода), със заложени основни макроикономически показатели, инфлация, основен лихвен процент, корпоративен данък и данъчна ставка и отчита реалния ръст на продажбите.

Финансовата стабилност на фирмата се измерва чрез модела Z-Score анализ (Z-Score Analysis) и вероятността от потенциален банкрут в период от две години.

Използва се и DuPont анализ, чрез който се идентифицират източниците на по-висока или по-ниска възвращаемост